« Lëtzebuerger Véiversécherungsverband » unterstützt Entwicklungsarbeit im Burkina Faso

Posted on 1 CommentPosted in Article

Burkina Faso, eines der am wenigsten entwickelten Ländern dieser Erde, gehört zu den Zielländern der luxemburgischen Kooperationspolitik. lm Beisein von Herrn Romain Schneider, Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten, spendet der Verein LVVV, unter Präsidentschaft von Herrn Albert Huberty, eine Gesamtsumme von 100.000 € an die NGOs Fondation Dr. Elvire Engel und Le Soleil dans […]

Scheckiwwerreechung Cycle 1 Rued-Syr

Posted on 1 CommentPosted in Activités au Luxembourg, Article

D’Schoulkanner aus dem Cycle 1 vu Rued-Syr ënnerstëtzen de Centre Noomdo zu Koudougou mat 3300 Euro. Den 31. Mäerz hunn si ee Fréijoersfest mat enger Kaffisstuff organiséiert wou d’Elteren verschidde Bastelaarbechte konnte kafen a mir als ONG och d’Méiglechkeet kruten fir eis Projet’en am Burkina Faso virzestellen. Den 10. Mee war elo déi offiziell Scheckiwwerreechung […]

Don LIONS Moselle

Posted on 1 CommentPosted in Article

Den 8. Mäerz 2017 krute mir d’Geleeënheet de Membere vum LIONS Club Luxembourg – Moselle de Soleil an eis Programmer am Burkina Faso virzestellen. De LIONS Moselle huet eis elo matgedeelt datt si de Soleil mat engem Don vun 2.000 € ënnerstëtzen. Mir freeën eis iwwert dëse generéise Geste a soe villmools Merci vir d’Vertrauen.

Article des Jongbaueren sur le projet intégré d’amélioration et de diversification des productions agro-sylvo-pastorales dans 15 villages de la commune de Kongoussi

Posted on Leave a commentPosted in Article, Domaines d'intervention, Eau, Education, Environnement, Formation professionnelle, Santé, Sécurité alimentaire

Article sur le projet qui a été initié et est réalisé par l’ONG-D luxembourgeoise Le Soleil Dans la Main (ASDM), en collaboration avec Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l. (LLJ-SC) et SOS Sahel International Luxembourg (SOSSILUX). http://jongbaueren.lu/wp-content/uploads/2017/05/ONG-NEWS-2017.pdf

Don vun der Table Ronde 4 Norden

Posted on Leave a commentPosted in Article

Den Mëttwoch, 3. Mee huet  den Beneficiairen vun eiser ONG-D een generéisen Don gemaach vun 3.700€ mat der dëst d’Joer nach eng Plattforme multifunktionelle soll gebaut ginn am Duerf Wazélé (Burkina Faso). Esou eng Ariichtung erméiglecht et duerch een Motorblock eng Millen, een Entspelzer an en Schweessapparat ze bedreiwen an awer och gläichzäiteg Stroum ze […]